ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ


Στόχοι της ενότητας: Οι μαθητές καλούνται:

α. Γενικοί

 • Να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου και των αλλαγών που συντελούνται μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι.
 • Να γνωρίσουν στοιχεία της καθημερινής ζωής των βυζαντινών (συνήθειες, καθημερινότητα, ιδιωτική και κοινωνική ζωή, μοναχισμός)
 • Να συζητήσουν για την καθημερινότητα στο βυζάντιο ( οικογενειακή ζωή, σχολείο, ενδυμασία, διατροφή, ψυχαγωγία)
 • Να ερευνήσουν, να γνωρίσουν, να κρίνουν και να συγκρίνουν με την σημερινή πραγματικότητα, με την βοήθεια εποπτικών μέσων (ηλεκτρονικών και μη)
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της Οικιακής Οικονομίας σαν παράγοντα διαμόρφωσης του βυζαντινού πολιτισμού

β. Παιδαγωγικοί


 • Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργατικότητας και ομαδικότητας
 • Να αποκτήσουν εμπειρία στην κατανομή ρόλων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτούς
 • Να οικοδομήσουν τη γνώση αξιοποιώντας τις ικανότητες τους
 • Να καλλιεργήσουν διερευνητικές δεξιότητες σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής - ανακαλυπτικής μάθησης με τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 • Να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους μέσα από δραστηριότητες.
 • Να αναπτύξουν την καλλιτεχνική ευαισθησία και την αισθητική τους και παράλληλα να ψυχαγωγηθούν μέσα από την συγκεκριμένη παιδαγωγική διαδικασία.
 • Να μάθουν να αξιολογούν και να αυτοαξιολογούνται.

γ. Ως προς την χρήση των Τ.Π.Ε., οι μαθητές

 • Να εξοικειωθούν με την χρήση των Η/Υ,
 • Να αποκτήσουν ικανότητες διερεύνησης του παγκόσμιου ιστού,
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες σε σχέση με την χρήση των Τ.Π.Ε. (τεχνολογικός γραμματισμός)
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες στην ιστοεξερεύνηση