Σταθερότητα τιμών - Πληθωρισμός
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/pricestab/html/index.el.html