Τις χρησιμοποιούμε, ας τις λέμε και σωστά!


Απορώ και εξίσταμαι (και όχι: απορώ και εξανίσταμαι)
Απεκδύομαι την ευθύνη (και όχι: απεκδύομαι της ευθύνης)
Βρέχει επί δικαίους και αδίκους (και όχι: επί δικαίων και αδίκων).

Δει δε χρημάτων… (και όχι: δει δη χρημάτων…)
Δίνω το «παρών» (και όχι: δίνω το παρόν)
Δυνάμει (και όχι: εν δυνάμει)
Διεμερίσαντο τα ιμάτια (και όχι διεμοιράσαντο ή διαμοιράσαντο)Διά του λόγου το ασφαλές (και όχι: διά του λόγου το αληθές)
Δεν έχει πού την κεφαλήν κλίνη (και όχι: πού την κεφαλήν κλίναι)

Εκ των ων ουκ άνευ (και όχι: εκ των ουκ άνευ)
Εν πάση περιπτώσει (και όχι: εν πάσει)
Ενός εκάστου (και όχι: καθενός εκάστου)
Ενόψει όσων θα γίνουν (και όχι: ενόψει όσων έγιναν)
Επί το έργον (και όχι: επί τω έργω)
Εισέπραξε τα επίχειρα (και όχι τα επιχείρια)Επί ξυρού ακμής (και όχι: επί ξηρού) Ξυρόν= ξυράφιΕν κρυπτώ και παραβύστω (και όχι: απαραβύστω)
Ελαφρά τη καρδία ( και όχι: με ελαφρά την καρδία)

Θα ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου (και όχι: τους ασκούς)
Παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο (και όχι: απελθέτω)Πόσω μάλλον (και όχι: πόσο μάλλον ή κατά πόσο μάλλον)Ποιούμαι την νήσσαν (κοινώς: κάνω την πάπια και όχι: ποιώ την νήσσαν)
Περί πολλά τυρβάζει (και όχι: περί πολλών τυρβάζει)
Προτέρα κατάσταση (και όχι: προτεραία)Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις (και όχι: πριν αλέκτωρ φωνήσει)Παρά πόδα (και όχι: παρά πόδας)
Ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα (και όχι: τεύξεται)Όσο(ν) αφορά το θέμα αυτό (και όχι: όσο αφορά στο θέμα αυτό, διότι αποτελεί μεταγλώττιση της λόγιας σύνταξης: όσον αφορά εις το θέμα αυτό. Ούτε, βεβαίως, ως αναφορά).

Στη διαπασών (και όχι: στο διαπασόν)
Των παχιών(ή παχειών) αγελάδων (και όχι: των παχέων)Χάρμα ιδέσθαι (και όχι: χάρμα ειδέναι)Υπέρ το δέον (και όχι: υπέρ του δέοντος)
Λάθε βιώσας (και όχι: λάθρα)
Οι στύλοι του Ολυμπίου Διός (και όχι: οι στήλες)
Ο περί ου ο λόγος, αλλά η περί ης ο λόγος , οι περί ων ο λόγος
Ο, η ελάσσων, το έλασσον (και όχι: το ελάσσον)
Ο, η αυτάρκης, το αύταρκες (και όχι: το αυτάρκες)Ο,η κακοήθης, το κακόηθες (και όχι: το κακοήθες)

Ανέκαθεν (και όχι: από ανέκαθεν ούτε εξ από ανέκαθεν [!]),Μακρόθεν (και όχι: εκ του μακρόθεν)
πηγή: http://www.gnomikologikon.gr/greek-lamguage-errata.html#axzz2gCE6rL2C